Return to BDAT index
1 qst202608_0010 82 [ML:undisp ][ML:Dash ]呜!
2 qst202608_0020 82 天威?
3 qst202608_0030 82 你没事吧?
4 qst202608_0040 82 不要[ML:Dash ] 靠近我!
5 qst202608_0050 82 [ML:undisp ]!
6 qst202608_0060 82 不 可是[ML:Dash ]
7 qst202608_0070 82 我们不能眼睁睁看着同伴受苦啊
8 qst202608_0080 82 [ML:undisp ]!?
9 qst202608_0090 82 呃 你的身体[ML:Dash ]
10 qst202608_0100 82 已经控制不住自己的力量了吧[ML:Dash ]
11 qst202608_0110 82 别管了[ML:Dash ] 快[ML:Dash ] 点[ML:Dash ] 逃[ML:Dash ]
12 qst202608_0120 82 [ML:undisp ]呜啊啊啊啊啊啊!
13 qst202608_0130 82 天威 快清醒过来
14 qst202608_0140 82 [ML:undisp ]咕唔唔唔唔唔
15 qst202608_0150 82 天威
16 qst202608_0160 82 [ML:undisp ]啊啊啊啊啊啊啊
17 qst202608_0170 82 只能通过战斗来阻止她了吗[ML:Dash ]
18 qst202608_0180 82 是啊 为了不让悲伤的历史再度重演