Return to BDAT index
1 qst202605_msg0001 84 天威!
2 qst202605_msg0002 84 大家[ML:Dash ]
3 qst202605_msg0003 84 你原来在这里啊
4 qst202605_msg0004 84 我们找你可是费了好一番功夫
5 qst202605_msg0005 84 [ML:Dash ]抱歉
6 qst202605_msg0006 84 当时 为了不给我们添麻烦 你就一个人飞走了吗?
7 qst202605_msg0007 84 [ML:Dash ]嗯
8 qst202605_msg0008 84 但是 看上去已经没事了呢 已经感受不到那时的异样了
9 qst202605_msg0009 84 对啊 是跟平时一样的天威
10 qst202605_msg0010 84 那么 一起走吧
11 qst202605_msg0011 84 我做不到[ML:Dash ]
12 qst202605_msg0012 84 我希望你们别再管我了
13 qst202605_msg0013 84 你还在意失控时候的事情吗?
14 qst202605_msg0014 84 是的[ML:Dash ]
15 qst202605_msg0015 84 但那是我们不好[ML:Dash ] 不是天威你的错
16 qst202605_msg0016 84 对啊 这不该是你独自烦恼的问题
17 qst202605_msg0017 84 可是[ML:Dash ]