Return to BDAT index
1 qst202506_0010 82 人造异刃吗
2 qst202506_0020 82 果然来了
3 qst202506_0030 82 齐格 带着阿丝特尔回避[ML:Dash ]
4 qst202506_0040 82
5 qst202506_0050 82 锁定周边敌对机体 射角调整 将对都市造成的损害降至最低[ML:Dash ]
6 qst202506_0060 82 [ML:Dash ]好厉害 好厉害 好厉害
7 qst202506_0070 82 很抱歉 未能将敌对飞行器全部击落
8 qst202506_0080 82 足够了 接下来就交给我吧