Return to BDAT index
1 qst202404_msg0001 84 哼!居然敢把伊吹 当成是火鸡人 活该吃点苦头啦
2 qst202404_msg0002 84 好了 火鸡人都解决了 回家吧!
3 qst202404_msg0003 84 等等! 我们是来找诺彭商会证的吧?
4 qst202404_msg0004 84 [ML:Dash ]咦? 是这样的吗?
5 qst202404_msg0005 84 真是的[ML:Dash ] 总之早点找到回去啦
6 qst202404_msg0006 84 好!