Return to BDAT index
1 qst202310_msg0001 84 这样所有的封印石都破坏了
2 qst202310_msg0002 84 如果传说是真的 杀戮兽王就会复活[ML:Dash ]
3 qst202310_msg0003 84 哎呀 心砰砰跳得停不下来
4 qst202310_msg0004 84 终于能和安德拉斯战斗了[ML:Dash ]
5 qst202310_msg0005 84 各位 还不知道会出现怎样的强敌 千万不能大意
6 qst202310_msg0006 84 嗯[ML:Dash ]
7 qst202310_msg0007 84 紧张得身子都在颤抖嗼[ML:Dash ]
8 qst202310_msg0008 84 这就是所谓的临阵颤抖吧[ML:Dash ]
9 qst202310_msg0009 84 ……
10 qst202310_msg0010 84 ……
11 qst202310_msg0011 84 ……
12 qst202310_msg0012 84 ……
13 qst202310_msg0013 84 ……
14 qst202310_msg0014 84 ……
15 qst202310_msg0015 84 什么都没发生啊!
16 qst202310_msg0016 84 唔 怪了[ML:Dash ]
17 qst202310_msg0017 84 也许是我们漏掉了什么吧
18 qst202310_msg0018 84 回去再打听一下?
19 qst202310_msg0019 84 也是啊[ML:Dash ]
20 qst202310_msg0020 84 咦[ML:Dash ]
21 qst202310_msg0021 84 那我这热血沸腾兴奋不已的心情 要怎么办啊
22 qst202310_msg0022 84 应该就差一点了 忍一下吧
23 qst202310_msg0023 84 忍不了啊!
24 qst202310_msg0024 84 赶快回去啦 她可快要爆发了
25 qst202310_msg0025 84 嗼?