Return to BDAT index
1 qst202215_0010 82 雷鼓她
2 qst202215_0020 82 不知道跑到哪里去了[ML:Dash ]
3 qst202215_0030 82 看 那边有雷电[ML:Dash ]
4 qst202215_0040 82 那么强的雷电 一定是雷鼓嗼[ML:Dash ]
5 qst202215_0050 82 她什么时候到那里去了[ML:Dash ] 快走吧 莱克斯
6 qst202215_0060 82 嗯 追上雷鼓吧