Return to BDAT index
1 qst202212_0010 82 没事 不会再电到你了哦
2 qst202212_0020 82 [ML:Dash ]真的?
3 qst202212_0030 82 嗯 真的
4 qst202212_0040 82 来 去跟姐姐 说声谢谢
5 qst202212_0050 82 [ML:Dash ]嗯
6 qst202212_0060 82 姐姐
7 qst202212_0070 82 真的啊 不会被电了
8 qst202212_0080 82 姐姐 不会被电了啦
9 qst202212_0090 82 嗯 嗯 不会被电了哦
10 qst202212_0100 82 谢谢你 姐姐
11 qst202212_0110 82 不[ML:Dash ] 我才应该谢谢你
12 qst202212_0120 82 多亏了你 让我不再厌恶自己的力量
13 qst202212_0130 82 我已经不是当初那个青涩的雷鼓了 而是成熟的雷鼓了哦