Return to BDAT index
1 qst202202_0010 82 [ML:undisp ]啊
2 qst202202_0015 82 [ML:undisp ]
3 qst202202_0020 82 喂 你怎么啦?
4 qst202202_0030 82 [ML:undisp ]啊啊啊啊啊
5 qst202202_0040 82
6 qst202202_0050 82 啊 不好意思
7 qst202202_0060 82 [ML:undisp ]呜哇啊啊啊啊啊啊
8 qst202202_0070 82 那 那个 等一下啊
9 qst202202_0080 82 我[ML:Dash ] 我不想这样的[ML:Dash ]
10 qst202202_0090 82 我只是想去帮忙的啊[ML:Dash ] 结果反而帮了倒忙[ML:Dash ]
11 qst202202_0100 82 没事的啦 雷鼓 刚才只是事故而已
12 qst202202_0110 82 呜呜呜[ML:Dash ] 莱克斯先[ML:Dash ]生
13 qst202202_0120 82 那个男孩子本来哭得很伤心的 多亏了雷鼓 才精神起来跑走了
14 qst202202_0130 82 没事 没事
15 qst202202_0140 82 尼 尼娅[ML:Dash ] 小姐
16 qst202202_0150 82 啊啊啊啊啊啊
17 qst202202_0160 82 呜呜 连尼娅小姐也因为我[ML:Dash ]
18 qst202202_0170 82 连自己都控制不了的力量 要来有什么用啊[ML:Dash ]
19 qst202202_0180 82 [ML:undisp ]呜呜[ML:Dash ] 哇啊啊啊啊啊啊啊