Return to BDAT index
1 qst202021_msg0001 84 睡着了嗼[ML:Dash ]?
2 qst202021_msg0002 84 不 多弗瑟先生已经[ML:Dash ]
3 qst202021_msg0003 84 怎么会这样[ML:Dash ]
4 qst202021_msg0004 84 即使是御刃者 也终究是血肉之躯 逃脱不了死亡的命运[ML:Dash ]
5 qst202021_msg0005 84 虽然很悲哀 但这就是现实啊[ML:Dash ]
6 qst202021_msg0006 84 …………
7 qst202021_msg0007 84 对了 结小姐呢?
8 qst202021_msg0008 84 异刃和御刃者是一体的 恐怕她已经变回了核心水晶[ML:Dash ]
9 qst202021_msg0009 84 我去看一下!
10 qst202021_msg0010 84 我也去!