Return to BDAT index
1 qst201916_msg0001 84 都怪黑毛诺彭族 我宝贝的贝壳发饰被弄坏了[ML:Dash ]
2 qst201916_msg0002 84 那是我在过生日时 收到的宝物[ML:Dash ]
3 qst201916_msg0003 84 爸爸说过 是从他认识的打捞员那里 弄来的[ML:Dash ]
4 qst201916_msg0004 84 还说因为看它很漂亮 所以我戴起来应该会很合适