Return to BDAT index
1 qst201621_msg0001 84 你们想知道七冰小姐 现在的状态嗼?
2 qst201621_msg0002 84 歌唱的等级是[ML:Dash ] [ML:TownFlag digit=F8 value=7 ]嗼
3 qst201621_msg0003 84 仪容的等级是[ML:Dash ] [ML:TownFlag digit=F8 value=8 ]嗼
4 qst201621_msg0004 84 灵魂的等级是[ML:Dash ] [ML:TownFlag digit=F8 value=9 ]嗼
5 qst201621_msg0005 84 粉丝人数是[ML:Dash ] [ML:TownFlag digit=F16 value=1 ]人嗼
6 qst201621_msg0006 84 等粉丝人数超过5000人 就来跟皮说一声嗼!
7 qst201621_msg0007 84 现在就专心举办各种演唱会 扩大粉丝人群嗼