Return to BDAT index
1 qst201616_0010 82 琪亚拉[ML:Dash ]
2 qst201616_0020 82 我成功了哦[ML:Dash ]
3 qst201616_0030 82 嗯 你唱得真好
4 qst201616_0040 82 姐姐的开心 我们也感受到了[ML:Dash ]
5 qst201616_0050 82 听了姐姐的歌 大家都很兴奋雀跃哦[ML:Dash ]
6 qst201616_0060 82 这多亏了琪亚拉[ML:Dash ]
7 qst201616_0070 82 多亏了那时你和我说话 才有了现在的一切[ML:Dash ]
8 qst201616_0080 82 我用琪亚拉借给我的鲁特琴 演奏了不少曲子
9 qst201616_0090 82 第一次见面时 我们说好了 我会把它还给你的[ML:Dash ]
10 qst201616_0100 82 我想那就是现在了[ML:Dash ]
11 qst201616_0110 82 不[ML:Dash ]
12 qst201616_0120 82 姐姐你就留着这把鲁特琴吧
13 qst201616_0130 82 你看 家里还会给我做新的鲁特琴嘛[ML:Dash ]
14 qst201616_0140 82 我啊[ML:Dash ] 今天就毕业了
15 qst201616_0150 82 我本来就打算 就此收场的[ML:Dash ]
16 qst201616_0160 82 嗼嗼~
17 qst201616_0170 82 是这样吗[ML:Dash ]
18 qst201616_0180 82 我想培养自己作为异刃战斗的勇气[ML:Dash ] 想要改变自己 帮上大家的忙[ML:Dash ]
19 qst201616_0190 82 所以我才开始唱歌的[ML:Dash ]
20 qst201616_0200 82 在这么大的舞台上
21 qst201616_0210 82 让那么多的人 听到我的歌声[ML:Dash ]
22 qst201616_0220 82 我现在有了自信 也就到了毕业的时候了
23 qst201616_0230 82 嗼嗼嗼~~
24 qst201616_0240 82 是这样啊[ML:Dash ]
25 qst201616_0250 82 再也听不到你的歌声 真是太遗憾了[ML:Dash ]
26 qst201616_0260 82 今天来到这里的大家 一定也会悲伤的[ML:Dash ]
27 qst201616_0270 82 [ML:undisp ][ML:Dash ]
28 qst201616_0280 82 不过 这毕竟是姐姐的决定嘛
29 qst201616_0290 82 今后我就期待着 你作为异刃大展身手吧
30 qst201616_0300 82 嗯[ML:Dash ] 我会努力的
31 qst201616_0310 82 之前御刃者和制作人 都一直帮助我[ML:Dash ]
32 qst201616_0320 82 今后轮到我帮助你们了
33 qst201616_0330 82 就该有这种气势
34 qst201616_0340 82 [ML:undisp ][ML:Dash ]
35 qst201616_0350 82 [ML:Dash ]
36 qst201616_0360 82 谢谢你之前对我的照顾[ML:Dash ]
37 qst201616_0370 82 不用谢