Return to BDAT index
1 qst201331_msg0001 84 没想到连凌特布鲁姆的人 都出手帮他[ML:Dash ]
2 qst201331_msg0002 84 他想趁我们被拖住时 逃走!
3 qst201331_msg0003 84 这群人比之前的敌人更有本事 大家都打起精神来上吧!
4 qst201331_msg0004 84 请交给我吧!