Return to BDAT index
1 qst201106_msg0001 84 [ML:Dash ][ML:Dash ]!?
2 qst201106_msg0002 84 这次写的是什么?
3 qst201106_msg0003 84 …………
4 qst201106_msg0006 84 [ML:Dash ]水分 我想和你聊聊
5 qst201106_msg0007 84 拜托了 请你到檀佩兰提亚的 古代都市尤迪肯姆来[ML:Dash ]
6 qst201106_msg0008 84 [ML:Dash ]就这些?
7 qst201106_msg0009 84 嗯[ML:Dash ] 就只有这些
8 qst201106_msg0010 84 我说 这是那个异刃的女孩子 想跟我聊聊的意思吧?
9 qst201106_msg0012 84 是吧
10 qst201106_msg0013 84 可是 为什么? 到底要和我聊什么?
11 qst201106_msg0014 84 既然知道了犯人是那个异刃 倒是可以猜到[ML:Dash ]
12 qst201106_msg0015 84 该怎么办呢[ML:Dash ]
13 qst201106_msg0016 84 真烦人啊[ML:Dash ]
14 qst201106_msg0017 84 喂 大家都认识她吧?
15 qst201106_msg0018 84 这个嘛[ML:Dash ]
16 qst201106_msg0019 84 她到底是什么人!? 我过去有过什么经历?
17 qst201106_msg0020 165 要告诉水分过去的事情吗?
18 qst201106_msg0021 84
19 qst201106_msg0022 84 不说