Return to BDAT index
1 qst201002_0010 82 女孩子?
2 qst201002_0020 82 不 是异刃吧[ML:Dash ] 你是什么人?
3 qst201002_0030 82 [ML:Dash ]各位御刃者 请将你们身上的核心水晶 都交出来吧
4 qst201002_0040 82 这是为了你们好[ML:Dash ]
5 qst201002_0050 82 [ML:Dash ]原来如此 你们就是核心水晶猎手吗
6 qst201002_0060 82 哼 你好像认识我们啊?
7 qst201002_0070 82 不肯老实地交给我们吗
8 qst201002_0080 82 水分[ML:Dash ] 动手
9 qst201002_0090 82 好啊[ML:Dash ] 星织
10 qst201002_0100 82 我们上