Return to BDAT index
1 qst200913_msg001 84 啊 找到了! 是克本!
2 qst200913_msg002 84 糟了!?他被火鸡人族袭击了! 赶快去救他吧!
3 qst200913_msg003 84 一边去嗼! 克本不是你们的食物嗼!
4 qst200913_msg004 84 嘎呀啊啊啊啊啊!!
5 qst200913_msg005 84 重音!?糟了嗼! 你不要过来嗼!!
6 qst200913_msg006 84 放心吧! 我这就来救你!
7 qst200913_msg007 84 不行嗼! 不要再靠近了嗼!!
8 qst200913_msg008 84 [ML:Dash ]啊 糟了嗼
9 qst200913_msg009 84 你没事吧?
10 qst200913_msg010 84 [ML:Dash ]又得伸手救你了呢