Return to BDAT index
1 qst200909_0010 82 火鸡人族的各位 你们好
2 qst200909_0020 82 你们好
3 qst200909_0030 82 你们好
4 qst200909_0040 82 没想到挺客气的[ML:Dash ] 看来有谈判的空间呢
5 qst200909_0050 82 我们不是来和你们交战的 是想来商量一下的
6 qst200909_0060 82 听说托里格镇的木匠师傅 被抓到这里来了
7 qst200909_0070 82 这是真的吗?
8 qst200909_0080 82 虽然不知道是真是假[ML:Dash ] 但我们抓了一个大叔
9 qst200909_0090 82 肯定就是那个人了吧
10 qst200909_0100 82 能不能把那个大叔 还给我们呢?
11 qst200909_0110 82 不还 不还
12 qst200909_0120 82 算我求求你们了
13 qst200909_0130 82 拒绝 拒绝
14 qst200909_0140 82 就是不行
15 qst200909_0150 82 嗯 怎么办才好呢[ML:Dash ]
16 qst200909_0160 82 这形势越发诡异了啊[ML:Dash ]
17 qst200909_0170 82 但我们还是要坚持谈判下去 应该尽量避免产生争端嘛[ML:Dash ]
18 qst200909_0180 82 [ML:undisp ]嘎[ML:Dash ][ML:Dash ]
19 qst200909_0190 82 [ML:undisp ]嘎嘎[ML:Dash ][ML:Dash ]
20 qst200909_0200 82 快跑 快跑[ML:Dash ]
21 qst200909_0210 82 哎呀[ML:Dash ]
22 qst200909_0220 82 总之现在看起来是个好时机啊
23 qst200909_0230 82 强行突破吧