Return to BDAT index
1 qst200418_msg0001 84 你打算来坏我的事吗? 变幻无常的审判者
2 qst200418_msg0002 84 那个男人怎么了?
3 qst200418_msg0005 84 说是还轮不到他出来[ML:Dash ]
4 qst200418_msg0006 84 那我就只能打倒你们 打到他出来了[ML:Dash ]
5 qst200418_msg0003 84 哈哈 那你试试啊!
6 qst200418_msg0004 84 我上了!