Return to BDAT index
1 qst200308_msg0001 84 [ML:Dash ]在哪里?
2 qst200308_msg0002 84 力男 猩猩怪呢?
3 qst200308_msg0003 84 不在这里! 消失了!
4 qst200308_msg0004 84 看样子跟丢了啊[ML:Dash ]
5 qst200308_msg0005 84 没办法啊 对方动作很敏捷
6 qst200308_msg0006 84 也没留下线索啊[ML:Dash ]
7 qst200308_msg0007 84 找! 我一定会找到它!
8 qst200308_msg0008 84 冷静点 力男 这样没头没脑地找也不是办法
9 qst200308_msg0009 84 我们还是先返回特奥斯奥莱 跟艾维尔特先生汇报比较好吧
10 qst200308_msg0010 84 是啊 之后再开始找猩猩怪
11 qst200308_msg0011 84 走吧 力男
12 qst200308_msg0012 84 [ML:Dash ]唔