Return to BDAT index
1 qst200307_msg0001 84 猩猩怪要逃走了!
2 qst200307_msg0002 84 站住 不要跑!!
3 qst200307_msg0003 84 力男也等等啊!
4 qst200307_msg0004 84 不要一个人穷追不舍啊! 危险!
5 qst200307_msg0005 84 不行嗼 他根本没听我们在说什么嗼[ML:Dash ]
6 qst200307_msg0006 84 没办法 我们跟上去吧!