Return to BDAT index
1 qst200304_msg0001 84 嗯 还算好吧[ML:Dash ]
2 qst200304_msg0002 84 多亏那个大块头异刃 我捡回了一条命啊
3 qst200304_msg0003 84 真的很感谢
4 qst200304_msg0004 84 没想到这竟然是猩猩怪搞的鬼
5 qst200304_msg0005 84 请追上去教训教训它 让它不敢再做这样的事