Return to BDAT index
1 qst200301_0010 82 [ML:undisp ]嗯?
2 qst200301_0020 82 [ML:undisp ]哇啊啊啊啊
3 qst200301_0030 82 [ML:undisp ]唔嘎!
4 qst200301_0040 82 [ML:undisp ]咿……
5 qst200301_0050 82 好 冷静下来了[ML:Dash ]
6 qst200301_0060 82 不 根本没冷静下来啦[ML:Dash ]
7 qst200301_0070 82 你没事吧?
8 qst200301_0080 82 你这样也可能被误解为是在威胁人家[ML:Dash ]
9 qst200301_0090 82 啊[ML:Dash ] 不[ML:Dash ] 我[ML:Dash ] 我[ML:Dash ]
10 qst200301_0100 82 没事吧?
11 qst200301_0110 82 嗯[ML:Dash ] 不好意思 我没事
12 qst200301_0120 82 看你很着急 出什么事了吗?
13 qst200301_0130 82 咦? 啊[ML:Dash ] 对了
14 qst200301_0140 82 发生了事故 我是来求救的
15 qst200301_0150 82 事故
16 qst200301_0160 82 在玄武大雪原附近 有一片采掘场
17 qst200301_0170 82 那里发生了滚石事故 有几个人被活埋了
18 qst200301_0180 82 就靠剩下的几个工人 挪不开岩石
19 qst200301_0190 82 我是来请求救援的[ML:Dash ]
20 qst200301_0200 82 [ML:Dash ]岩石 [ML:Dash ]要挪开吗?
21 qst200301_0210 82 咿咿咿咿咿 怪物说话了
22 qst200301_0220 82 没事的
23 qst200301_0230 82 力男不是怪物 是异刃
24 qst200301_0240 82 所以你不用害怕
25 qst200301_0250 82 他不会把你吃掉的 冷静点啦[ML:Dash ]
26 qst200301_0260 82 那你们是御刃者吗?
27 qst200301_0270 82 呃 是的
28 qst200301_0280 82 正好 那你们来帮忙救援吧[ML:Dash ]
29 qst200301_0290 82 [ML:undisp ]唔嘎!
30 qst200301_0300 82 我[ML:Dash ]要救
31 qst200301_0310 82 怎么了 [ML:Dash ]怎么跑起来了
32 qst200301_0320 82 等等啊 力男
33 qst200301_0330 82 难道是去救援了吗?
34 qst200301_0340 82 我本来就打算答应的 那就一起去吧