Return to BDAT index
1 qst200202_0010 82 [ML:undisp ]!?
2 qst200202_0020 82 居然搞偷袭 还真是卑鄙啊[ML:Dash ]
3 qst200202_0030 82 想跟我打的话 就堂堂正正 发动正面攻击吧
4 qst200202_0040 82 就是说你无意交谈是吗?
5 qst200202_0050 82 [ML:Dash ]既然如此 我就用拳头来逼你开口吧