Return to BDAT index
1 qst106022_msg0001 84 喔喔 古代文明 真是有意思嗼
2 qst106022_msg0002 84 看样子你已经理解了 黑板上的文章嗼
3 qst106022_msg0003 84 是的 古代的知识与技术 过去积累的基础以及变化[ML:Dash ]
4 qst106022_msg0004 84 成就了我们如今 所生存的世界嗼
5 qst106022_msg0005 84 太棒了嗼 花
6 qst106022_msg0006 84 第三节课也顺利过关了嗼
7 qst106022_msg0007 84 接下来只剩下第四节课了嗼 就照这个状态一口气闯过去嗼!