Return to BDAT index
1 qst105709_msg0001 84 虽说我已决定 绝不饶恕加害奈费尔陛下之人[ML:Dash ]
2 qst105709_msg0002 84 不知为何[ML:Dash ] 无法对他们恨之入骨[ML:Dash ]
3 qst105709_msg0003 84 这是 受亲情所束吗? 绵津见
4 qst105709_msg0004 84 不[ML:Dash ] 该怎么说呢[ML:Dash ]
5 qst105709_msg0005 84 我认为 所谓的诺彭 就是像奈费尔一样娇小 又可爱[ML:Dash ]
6 qst105709_msg0006 84 这个人脑子没问题嗼? 诺彭虽然很可爱 但这群家伙可是大坏蛋嗼
7 qst105709_msg0007 84 [ML:Dash ]我来把这个写进日记里吧