Return to BDAT index
1 qst103605_msg0001 84 救救我! 这些家伙威胁我 强迫我[ML:Dash ]
2 qst103605_msg0002 84 我可看不出 你是被强迫的
3 qst103605_msg0003 84 这种不自然的言辞 就去皇宫再说吧
4 qst103605_msg0004 84 是真的! 相信我!
5 qst103605_msg0005 84 各位! 不好了!
6 qst103605_msg0006 84 有联络称[ML:Dash ] 反帝国的布琉纳库的余孽 正前往帝都!
7 qst103605_msg0007 84 奈费尔陛下[ML:Dash ]!!
8 qst103605_msg0008 84 我马上过去!
9 qst103605_msg0009 84 我 我也[ML:Dash ]
10 qst103605_msg0010 84 我来监视 斯托尔议员
11 qst103605_msg0011 84 大家请前往 米德巴尔桥吧!