Return to BDAT index
1 qst103604_msg0001 84 赶紧离开 这种城镇吧!
2 qst103604_msg0002 84 喂! 小心点我的行李!
3 qst103604_msg0003 84 要我帮忙吗?
4 qst103604_msg0004 84 你是谁!?
5 qst103604_msg0005 84 你们抛下奈费尔陛下的城镇 是准备去哪里旅行啊?
6 qst103604_msg0006 84 帝国最强的异刃[ML:Dash ] 为什么会在这里!
7 qst103604_msg0007 84 被跟踪了吗[ML:Dash ] 你这累赘
8 qst103604_msg0008 84 我什么都没做[ML:Dash ]
9 qst103604_msg0009 84 算了! 这也是削减帝国战力的机会 上吧!