Return to BDAT index
1 qst103407_msg0001 84 你们[ML:Dash ] 为什么会在这!?
2 qst103407_msg0002 84 晓 这家伙是?
3 qst103407_msg0003 84 是之前提过的棋子[ML:Dash ]
4 qst103407_msg0004 84 是这样啊[ML:Dash ] 没能成功阻止吗 那个废物!
5 qst103407_msg0005 84 要是满足于解决掉布琉纳库的干部们 该多好[ML:Dash ]
6 qst103407_msg0006 84 请你不要来妨碍 我们的行动!