Return to BDAT index
1 qst102209_msg0001 84 部队长[ML:Dash ] 各位[ML:Dash ]
2 qst102209_msg0002 84 对不起[ML:Dash ]
3 qst102209_msg0003 84 为了不让被打倒的克尔东掉下去 把他藏在这里 已是竭尽了全力[ML:Dash ]
4 qst102209_msg0004 84 我又 害死了大家[ML:Dash ]
5 qst102209_msg0005 84 尼修[ML:Dash ] 任务结束了
6 qst102209_msg0006 84 把大家埋在这附近[ML:Dash ] 哀悼之后 就回村子去吧
7 qst102209_msg0007 84 你也是[ML:Dash ] 让我们在佣兵团本部会合吧