Return to BDAT index
1 qst102112_msg0001 84 [ML:Dash ]吓死我了嗼 原来是你嗼
2 qst102112_msg0002 84 德尔菲娜 不在佣兵团本部嗼
3 qst102112_msg0003 84 去休憩广场嗼
4 qst102112_msg0101 84 尖刺海胆怪跑到 附近来了嗼?
5 qst102112_msg0102 84 [ML:Dash ]太可怕了嗼 快做战斗准备嗼