Return to BDAT index
1 qst102108_msg0001 84 哈哈哈哈! 蘑菇和武器 都是我的了嗼~!
2 qst102108_msg0002 84 [ML:Feeling kind=Anger ]嗼嗼嗼!?
3 qst102108_msg0003 84 是你嗼[ML:Dash ] 别吓我嗼!
4 qst102108_msg0004 84 别打扰 巴米巴米吃饭嗼! 一边去嗼!
5 qst102108_msg0005 84 要 要我仔细说[ML:Dash ] 诺彭族的人喜欢吃蘑菇
6 qst102108_msg0006 84 呃[ML:Dash ] 要是不打倒 尖刺海胆怪 它们就会跑来村里
7 qst102108_msg0017 84 所以我趁乱洗劫了武器库 打算吃掉这里的美味蘑菇 再跑路[ML:Dash ]
8 qst102108_msg0007 84 啊[ML:Dash ]!! 哼[ML:Dash ]!! 我不会交出武器的嗼!
9 qst102108_msg0008 84 不把这些交给 奥德姆拉佣兵团的话 我就拿不到报酬了!
10 qst102108_msg0009 84 原来如此[ML:Dash ] 是奥德姆拉佣兵团唆使的吗
11 qst102108_msg0010 84 那是个讨厌凡达姆做法的 落魄贵族佣兵团[ML:Dash ]
12 qst102108_msg0011 84 真卑鄙
13 qst102108_msg0012 84 吵死了嗼! 走开嗼!
14 qst102108_msg0013 84 不走的话[ML:Dash ] 我就把武器和蘑菇都烧掉嗼!
15 qst102108_msg0014 165 怎么办?
16 qst102108_msg0015 165 说服他
17 qst102108_msg0016 165 用钱解决
18 qst102108_msg0101 84 在这里放火 然后把自己也烧死?
19 qst102108_msg0102 84 确[ML:Dash ] 确实 在狭小的地方点火有点[ML:Dash ]
20 qst102108_msg0103 84 那就给我钱嗼! 佣兵都是收钱做事的嗼!
21 qst102108_msg0201 84 你要给我钱嗼? [ML:Dash ]给多少嗼?
22 qst102108_msg0301 84 你的合同上 交出武器 卖出情报[ML:Dash ] 能从那边拿到多少报酬?
23 qst102108_msg0302 84 [ML:Dash ]2万G嗼
24 qst102108_msg0303 84 那我出3万G
25 qst102108_msg0304 84 啊!? 那么多!?
26 qst102108_msg0305 84 用来买下那些武器和你
27 qst102108_msg0306 84 顺便 这里的蘑菇也随便你吃
28 qst102108_msg0307 84 3万[ML:Dash ] 蘑菇[ML:Dash ] 成交嗼!!
29 qst102108_msg0308 84 看钱办事的才叫佣兵啊[ML:Dash ] 因为钱最可信嘛
30 qst102108_msg0309 84 希望有朝一日他能变成 像凡达姆那样的 看心就可以信赖的同伴[ML:Dash ]
31 qst102108_msg0310 84 嗯 谢谢 抱歉我提出了这么过分的要求
32 qst102108_msg0311 84 那么武器还给你嗼! 我要吃蘑菇嗼! 我开动了嗼!