Return to BDAT index
1 qst100904_msg0001 84 来了 达利扎 服下紫水晶蒜头醒过来吧[ML:Dash ]
2 qst100904_msg0002 84 唔[ML:Dash ] 咳!
3 qst100904_msg0003 84 达利扎! 达利扎!! 我是穗积 还认得出来吗?
4 qst100904_msg0004 84 我[ML:Dash ] 这里是[ML:Dash ]
5 qst100904_msg0005 84 达利扎[ML:Dash ] 太好了! 多亏了各位的帮助[ML:Dash ]
6 qst100904_msg0006 84 穗积! 准备战斗!!
7 qst100904_msg0007 84 达利扎!?
8 qst100904_msg0008 84 这里不是有御刃者吗! 战斗还没结束呢!
9 qst100904_msg0009 84 上啊!
10 qst100904_msg0010 84 达利扎 等等! 听我说!