Return to BDAT index
1 qst100505_msg0001 84 上面写着什么[ML:Dash ] 这是坐标吧?
2 qst100505_msg0002 84 在弗雷斯贝古附近 过去看看吧!
3 qst100505_msg0003 84 上面写着什么[ML:Dash ] 这是坐标吧?
4 qst100505_msg0004 84 好像在弗雷斯贝古附近呢 过去看看吧!
5 qst100505_msg0005 84 上面写着什么[ML:Dash ] 这是坐标吧?
6 qst100505_msg0006 84 在弗雷斯贝古附近啊 过去看看吧!
7 qst100505_msg0007 84 上面写着什么 嗯[ML:Dash ] 是坐标嗼?
8 qst100505_msg0008 84 好像在弗雷斯贝古附近嗼! 过去看看嗼!
9 qst100505_msg0009 84 上面写着什么[ML:Dash ] 这是 坐标吧?
10 qst100505_msg0010 84 在弗雷斯贝古的附近吗 调查一下吧