Return to BDAT index
1 qst100402_msg0001 84 好 做好了! 拿去给法拉拉吧!
2 qst100402_msg0002 84 嗯 这样就行了呢! 马上就去拿给她!
3 qst100402_msg0003 84 好咧!大功告成! 赶快拿过去!
4 qst100402_msg0004 84 做好了嗼! 这就拿去给法拉拉嗼!
5 qst100402_msg0005 84 嗯 应该没问题了[ML:Dash ] 去拿给委托人吧