Return to BDAT index
1 qst006702_msg0001 84 你就是肖恩?
2 qst006702_msg0002 84 是的[ML:Dash ] 姐姐你们是谁?
3 qst006702_msg0003 84 我们是受洁尔奈之托 来找你的
4 qst006702_msg0004 84 真的!?
5 qst006702_msg0005 84 我因为想找水晶山茶花 给洁尔奈看才找到这里来的[ML:Dash ]
6 qst006702_msg0006 84 可是有怪物在追我 我只好拼命逃跑 然后就发现自己迷路了[ML:Dash ]
7 qst006702_msg0007 84 那么 我们一起回镇上吧
8 qst006702_msg0008 84 嗯!
9 qst006702_msg0009 84 呵呵呵 星织现在也有姐姐样子了呢
10 qst006702_msg0010 84 [ML:Dash ]没 没有啦
11 qst006702_msg0011 84 总 总之先回去吧!
12 qst006702_msg0012 84 明白明白[ML:Dash ]