Return to BDAT index
1 qst005601_msg001 84 瞎猜果然是猜不中啊[ML:Dash ]
2 qst005601_msg002 84 多试几次 运气好的话说不定就能够完成 可是这也太花时间了啊
3 qst005601_msg003 84 这工作真是没技术含量啊[ML:Dash ]
4 qst005601_msg004 84 我认为会有古文书 记载这块古代石板的事
5 qst005601_msg005 84 说得也是[ML:Dash ] 再找一次书看看 说不定是获得线索的捷径呢
6 qst005601_msg006 84 可以请佣兵团的各位也来帮忙吗?
7 qst005601_msg007 84 当然! 一定要找出解开石板之谜的线索!