Return to BDAT index
1 qst005201_msg0001 84 兽型异刃的御刃者? 他不在这里
2 qst005201_msg0002 84 他只是向异刃[ML:Dash ] 晓 发出指示 并不会现身
3 qst005201_msg0003 84 虽然是个英明的指示者[ML:Dash ] 可是放跑了你们 看来是失策了呢
4 qst005201_msg0004 84 就由我来收拾残局吧