Return to BDAT index
1 qst005001_msg0001 84 你们就是破坏了计划的那帮家伙吗!? 为什么会在这里[ML:Dash ]
2 qst005001_msg0002 84 如果你们站在帝国那边 我是不会手下留情的!
3 qst005001_msg0003 84 给我拿下!