Return to BDAT index
1 qst002312_msg0001 84 瑟弗利安的布道 可真棒啊
2 qst002312_msg0002 84 不枉我赶来这里听讲[ML:Dash ]
3 qst002312_msg0003 84 感动得我眼泪都要流下来了[ML:Dash ]
4 qst002312_msg0101 84 瑟弗利安以前好像犯下过罪行
5 qst002312_msg0102 84 但是 信仰之心拯救了他[ML:Dash ]
6 qst002312_msg0103 84 希望那个诺彭也能得到救赎[ML:Dash ]