Return to BDAT index
1 qst002311_msg0001 84 我正在向大家推广 阿卡狄亚的教义
2 qst002311_msg0002 84 虽然我也很想跟 你们讲解[ML:Dash ]
3 qst002311_msg0003 84 可是我要先让 眼前这位诺彭 理解教义的美妙之处
4 qst002302_msg0101 84 莫鲁鲁就要开辟出前进的道路了
5 qst002302_msg0102 84 请务必帮他实现愿望吧
6 qst002302_msg0103 84 你应该会为帮助过他 而感到自豪的[ML:Dash ]