Return to BDAT index
1 qst002306_msg0001 84 最近镇上出现了作恶的诺彭 害得我假期泡汤被派来值勤
2 qst002306_msg0002 84 真是的 饶了我吧[ML:Dash ]
3 qst002306_msg0003 84 从这一点来讲 警备变得更加严密了呢 不过人数我可不能说