Return to BDAT index
1 qst000703_msg0001 84 我赢了莱弗啦! 快看啊 莱弗这咬牙切齿的[ML:Dash ]
2 qst000703_msg0002 84 虽说我能遇到御刃者先生 可能只是碰巧走了一回运[ML:Dash ]
3 qst000703_msg0003 84 可是妈妈说的事情我做到了 好开心啊!
4 qst000703_msg0004 84 对了对了 这个 是我的谢礼
5 qst000703_msg0005 84 妈妈也拜托我 顺便把这个交给你
6 qst000703_msg0006 84 真是太谢谢你了!