Return to BDAT index
1 qst000509_msg0001 84 你们把药带来了啊! 诺曼 这下你没事啦!
2 qst000509_msg0002 84 [ML:Dash ]谢谢
3 qst000509_msg0003 84 好了 我们出发吧[ML:Dash ]
4 qst000509_msg0004 84 诺曼 你身体已经没事了吗?
5 qst000509_msg0005 84 莉亚娜的抢救和药好像起作用了
6 qst000509_msg0006 84 不要勉强哦[ML:Dash ]
7 qst000509_msg0007 84 现在也顾不了那么多了[ML:Dash ] 我们得快点赶到斯佩比亚去[ML:Dash ]
8 qst000509_msg0008 84 怎么了? 有什么事吗?
9 qst000509_msg002 84 要告诉她父母的事吗?
10 qst000509_msg003 84
11 qst000509_msg004 84 不说