Return to BDAT index
1 qst000105_msg001 84 [ML:Dash ]呼 食人寄居蟹好像不会再来了啊
2 qst000105_msg002 84 回去向伊佐尔迪报告吧
3 qst000105_msg003 84 [ML:Dash ]呼 食人寄居蟹已经 不会再来了吧
4 qst000105_msg004 84 [ML:Dash ]回去跟伊佐尔迪报告吧
5 qst000105_msg005 84 [ML:Dash ]呼~ 这事总算告一段落了嗼 食人寄居蟹好难缠嗼
6 qst000105_msg006 84 [ML:Dash ]回去跟伊佐尔迪报告嗼
7 qst000105_msg007 84 [ML:Dash ]刚才就是最后一波了? 食人寄居蟹已经打跑了 任务做完啦
8 qst000105_msg008 84 [ML:Dash ]回去向伊佐尔迪报告吧
9 qst000105_msg009 84 好嘞! 比起食人寄居蟹的忍耐力 看来雷轰之齐格的忍耐力更胜一筹啊
10 qst000105_msg010 84 [ML:Dash ]快去报告给伊佐尔迪吧