Return to BDAT index
1 fev001000_msg0001 0 omiyaテスト