Return to BDAT index
1 campfev11_070_150_msg0001 84 好想快点和霞会合啊
2 campfev11_070_150_msg0002 84 很快就到菲尔特村了
3 campfev11_070_150_msg0003 84 从这里过去只有一条路 不会迷路的
4 campfev11_070_150_msg0004 84 霞看到佐田彦 会怎么想呢?
5 campfev11_070_150_msg0005 84 谁知道呢[ML:Dash ]
6 campfev11_070_150_msg0006 84 ……
7 campfev11_070_150_msg0007 84 佐田彦 别太紧张 那是个很温柔的大姐姐哦
8 campfev11_070_150_msg0008 84 [ML:Dash ]嗯