Return to BDAT index
1 53890101 82 伊吹 诞生~!!
2 53890102 82 你就是伊吹的新御刃者吗?
3 53890103 82 伊吹这个名字呢
4 53890104 82 ……是什么来着? 那个……
5 53890105 82 虽然记性不太好[ML:Dash ]
6 53890106 82 但我会非常努力的~
7 53890107 82 咦?不过 我要加油做什么呢?