Return to BDAT index
1 bf08510100_0010 82 [ML:undisp ]
2 bf08510100_0020 82 身体 能动了[ML:Dash ]
3 bf08510100_0025 82 [ML:undisp ]
4 bf08510100_0030 82 莱克斯
5 bf08510100_0040 82 我没事[ML:Dash ]
6 bf08510100_0050 82 我不会再让你[ML:Dash ]为所欲为
7 bf08510100_0060 82 你任意操纵人和异刃 竟还敢说自己是为神代言
8 bf08510100_0070 82 你在那里给我等着
9 bf08510100_0072 82 我们一定会阻止真