Return to BDAT index
1 bf08480100_0010 82 天之圣杯是主控异刃
2 bf08480100_0020 82 其御刃者
3 bf08480100_0022 82 亦可说是主控御刃者[ML:Dash ]
4 bf08480100_0030 82 拥有驾驭全部异刃的能力
5 bf08480100_0035 82 全世界的异刃[ML:Dash ]
6 bf08480100_0040 82
7 bf08480100_0042 82 就连[System:Ruby rt=阿鲁斯 ]巨神兽[/System:Ruby]也都在我的控制之下
8 bf08480100_0050 82 [ML:Dash ]所以才能发出刚才的攻击吗 那我们早晚也
9 bf08480100_0060 82 不用担心
10 bf08480100_0070 82 你们“混合种” 不会受到那么强烈的控制
11 bf08480100_0080 82 顶多是力量被削减
12 bf08480100_0082 82 所以 我们才做了那个吧
13 bf08480100_0090 82 佐田做的那个 不会受那家伙控制
14 bf08480100_0100 82 [ML:Dash ]还有“这艘船”也一样
15 bf08480100_0110 82 马上就到境界层了
16 bf08480100_0115 82 真 灭 做好准备
17 bf08480100_0120 82 知道了
18 bf08480100_0122 82 走吧 灭
19 bf08480100_0130 82
20 bf08480100_0132 82 佐田 义经 弁庆
21 bf08480100_0140 82 之后就交给你们了
22 bf08480100_0150 82
23 bf08480100_0160 82 知道啦
24 bf08480100_0170 82 等你见到神 帮我告诉他
25 bf08480100_0180 82 “谢谢”他让我们诞生