Return to BDAT index
1 bf07350100_0010 82 大小姐
2 bf07350100_0020 82 [ML:undisp ]
3 bf07350100_0025 82 [ML:Dash ]没事吧?
4 bf07350100_0030 82 尼娅[ML:Dash ]
5 bf07350100_0040 82 你摇摇晃晃的 差点就掉下深渊了哦
6 bf07350100_0050 82 [ML:undisp ]
7 bf07350100_0060 82 对不起[ML:Dash ] 我成了累赘
8 bf07350100_0070 82 不会啦[ML:Dash ]
9 bf07350100_0080 82 不要勉强 再多休息一下吧
10 bf07350100_0090 82 你也很痛苦吧 我没事了 已经[ML:Dash ]
11 bf07350100_0100 82 姐姐死后 父亲也很快就去世了[ML:Dash ]
12 bf07350100_0110 82
13 bf07350100_0120 82 [ML:Dash ]这是刚才那故事的下文
14 bf07350100_0140 82 我和他留下的白虎一起 周游了许多地方
15 bf07350100_0150 82 准确来说 是四处逃窜
16 bf07350100_0160 82 逃窜[ML:Dash ]
17 bf07350100_0170 82 是要避开做领主时借钱的债主吗
18 bf07350100_0180 82 不 是逃避教廷
19 bf07350100_0190 82 为什么[ML:Dash ]
20 bf07350100_0200 82 原因[ML:Dash ] 很复杂啦[ML:Dash ]